مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
همه چیز در مورد تقسیم ارث در قانون اساسی

همه چیز در مورد تقسیم ارث در قانون اساسی

فهرست مطالب

دسته بندی : >

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقسیم ارث بر اساس قوانین اسلامی و حقوق مدنی ایران تنظیم شده است. قوانین مربوط به تقسیم در ایران بر اساس مبانی فقهی اسلامی به ویژه مذهب شیعه تشکیل شده و اصولی همچون وراثت، نسبت و حقوق وظیفه مشخصی برای وراثان تعیین می‌کند.

موارد کلی مربوط به ارث  و تقسیم آن در قانون اساسی ایران عبارتند از:

 • وراثت: قوانین ایران تعیین می‌کند که وراثت در خانواده‌ها بر اساس نسبت و ارتباط خونی انجام شود. در این سیستم، وراثت از طریق خط مردانی و زنانی در نظر گرفته می‌شود.
 • وراثت بر اساس حقوق وظیفه: در قوانین ایران، وراثت بر اساس حقوق وظیفه نیز تنظیم شده است. این به این معناست که برخی از اعضای خانواده، مانند همسر، فرزندان و والدین، حقوق وظیفه وراثتی دارند که بر اساس آنها باید به آن‌ها بخشی از ارث اختصاص یابد.
 • تقسیم مساوی: در قوانین ایران، در صورت عدم وجود توافق نامه مخصوصی بین اعضای خانواده، ارث بین وراثان به طور مساوی تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، هر ورثه معتدلانه بخشی از ارث را دریافت می‌کند.

مهم است بدانید که برخی موارد مانند تقسیم در صورت وجود ورثه‌های خارج از خانواده و موارث وابسته به عوامل دیگر می‌تواند در قانون مدنی ایران تنظیم شود. همچنین، در موارد خاصی مانند وجود صیغه وصیت‌نامه یا وجود دیگر وراثان برخی از قواعد مختص به تقسیم ارث قابل اعمال هستند. بهره‌برداری دقیق از تقسیمدر قانون اساسی ایران و اطلاعات مربوط به آن، نیازمند مطالعه مفصل و مطالعه قوانین مرتبط با ارث در ایران است.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه، یک سری اصول و قواعد را برای تقسیم ارث بر اساس نسب و وراثت تعیین می‌کنند. برخی از اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند در قانون ایران عبارتند از:

 • فرزندان: فرزندان، شامل فرزندان ذکور و مادهر فرد هستند. طبق قوانین ایران، فرزندان بر اساس نسب وارث هستند و حقوق وظیفه در تقسیم  به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
 • همسر: در قوانین ایران، همسر نیز حقوق وظیفه در تقسیم  دارد. همسر برخی از دارایی‌ها و اموال وراثه‌برده را می‌تواند به عنوان حقوق وظیفه دریافت کند.
 • والدین: والدین نیز در ارث دارای حقوق وظیفه هستند. برخی از دارایی‌ها می‌تواند به والدین وراثه‌برده بشود.
 • فرزندان فرزندان (نوه ها): در صورت عدم وجود فرزندان یا همسر یا والدین، فرزندان فرزندان (نوه‌ها) به عنوان وراثه‌بردگان در نظر گرفته می‌شوند.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند ممکن است بر اساس اولویت‌های مشخصی در ارث  و تقسیمات باشند و به ترتیب نزولی حقوق وارثی را داشته باشند. ممکن است قوانین مربوط به تقسیم  در صورت عدم وجود ورثه‌های مستقیم نیز بررسی شود. به همین دلیل، می‌توانید قوانین دقیق و مرتبط با تقسیم ارث در قانون مدنی ایران را مورد بررسی قرار دهید تا اطلاعات دقیق‌تری دریافت کنید.

ارث زن

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه، حقوق و وظایف زنان در تقسیم ارث تعیین شده است. بر اساس قوانین ایران، زنان حقوق وظیفه و وراثتی دارند و در تقسیمات ارث شرکت می‌کنند. در ادامه، برخی اطلاعات مرتبط با تقسیم زنان در قانون ایران را بررسی می‌کنیم:

 • حقوق وظیفه: زنان، مانند مردان، در تقسیمات ارث حقوق وظیفه دارند. این به این معناست که زنان می‌توانند به عنوان وراثه‌برداران از طریق حقوق وظیفه، به بخشی از دارایی‌های وراثتی دسترسی پیدا کنند.
 • میراث فرزندان: زنان به عنوان مادران، به عنوان ورثه‌برداران برای فرزندان خود حق دارند. این به این معناست که زنان می‌توانند از طریق نسبت وراثتی، به بخشی از ارث به عنوان مادران دسترسی پیدا کنند و آن را به فرزندان خود انتقال دهند.
 • حقوق همسر: زنان به عنوان همسر، نیز دارای حقوق هستند. برخی از دارایی‌ها و اموال وراثه‌برده می‌تواند به عنوان حقوق وظیفه به زنان به عنوان همسر اختصاص یابد.

ارث مرد

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط، حقوق و وظایف مردان در تقسیم ارث تعیین شده است. بر اساس قوانین ایران، مردان حقوق وظیفه و وراثتی دارند و در تقسیمات شرکت می‌کنند. در ادامه، برخی اطلاعات مرتبط مردان در قانون ایران را بررسی می‌کنیم:

 • حقوق وظیفه: مردان، مانند زنان، حقوق وظیفه دارند. این به این معناست که مردان می‌توانند به عنوان وراثه‌برداران از طریق حقوق وظیفه، به بخشی از دارایی‌های وراثتی دسترسی پیدا کنند.
 • میراث فرزندان: مردان به عنوان پدران، به عنوان ورثه‌برداران برای فرزندان خود حق دارند. این به این معناست که مردان می‌توانند از طریق نسبت وراثتی، به بخشی از ارث به عنوان پدران دسترسی پیدا کنند و آن را به فرزندان خود انتقال دهند.
 • حقوق همسر: مردان به عنوان همسر، نیز دارای حقوق هستند. برخی از دارایی‌ها و اموال وراثه‌برده می‌تواند به عنوان حقوق وظیفه به مردان به عنوان همسر اختصاص یابد. مهم است بدانید که در تقسیم ارث، میزان حقوق و وظایف مردان و زنان ممکن است با توجه به موارد خاصی مانند وجود فرزندان، وضعیت همسر و سایر عوامل متغیر باشد. برای اطلاعات دقیق‌تر و جزئی‌تر، به مطالعه قوانین مربوطه در قانون مدنی ایران توصیه می شود.

ارث جنین

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئله تقسیم ارث جنین (جانشینی از قبل از تولد) به صورت صریحی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در عمل، قوانین و مقررات مربوط به تقسیم  در ایران، بر اساس موازین و ضوابطی که در فقه و حقوق اسلامی تعیین شده‌اند، برخورداری از حقوق و وظایف متعددی را برای افراد پس از تولد تا وقت تلقیح ارائه می‌دهند. به طور کلی، در مرجعیت‌های فقهی و قانونی اسلامی، ارث جنین در صورتی که جنین به زندگی خارج از رحم نرسیده باشد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد وتقسیم مرتبط با اشخاص زنده پس از تولد صورت می‌پذیرد. این نظریه بر اساس مفهوم حقوقی “حقوق شخصیت حقوقی” بر پایه وجود و زندگی شخص برمی‌گردد.

در هر صورت، ممکن است قوانین مرتبط با وراثت و تقسیم در ایران تحت تأثیر تفسیرها و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی باشند. بنابراین، برای اطلاعات دقیق‌تر در خصوص حقوق و وظایف مرتبط با ارث جنین در ایران، به مراجعه به متخصصین حقوق و مطالعه قوانین مربوطه در قانون مدنی و فقه اسلامی توصیه می‌شود.

ارث بری دو شخص دارای توارث

ارث بری دو شخص دارای توارث

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح به توارث اشخاص در تقسیم ارث اشاره نمی‌کند. برای درک بهتر توارث و ارث بری دو شخص در قانون ایران، می‌توان به قوانین مربوط به تقسیمات ارثی در قانون مدنی و قوانین مرتبط در ایران نگاه کرد. در قانون مدنی ایران، توارث اشخاص و ارث بری در صورت فوت یک شخص تنظیم می‌شود. بر اساس این قوانین، وراثت و تقسیم بین افراد مشخصی که به عنوان ورثه‌برداران در نظر گرفته می‌شوند، تعیین می‌شود. این افراد شامل اعضای خانواده‌ی نزدیک مرحوم، مانند همسر، فرزندان، والدین و نسل‌های بعدی هستند. مقررات و قوانین مربوط به تقسیم در قانون مدنی ایران شامل اصول و مفاهیمی همچون اصل وراثت تساوی، اصل وراثت نسبتی، اصل وراثت از طریق خط مادری و پدری، و اصل وراثت توالی بر اساس درجه نسبت می‌شوند. این قوانین به صورت دقیق و جزئی بیان می‌کنند که در صورت فوت فرد، دارایی‌ها و اموال او بر اساس نسبت مشخصی و با توجه به حقوق و وظایف مرتبط تقسیم می‌شود.

فرزند خواندگی

در قانون مدنی ایران، مفهوم “فرزند خوانده” تعریف شده و حقوق و وظایف مرتبط با آن بررسی شده است. به طور کلی، فرزند خوانده به فردی اشاره دارد که در طول زندگی خود توسط یک فرد دیگر به عنوان فرزند قبول شده است، اما از نسبت خونی با او محروم است. با توجه به قوانین مرتبط، فرزند خوانده در تقسیم ارث حقوقی دارد و در مواقعی که فرزندان بیولوژیکی وجود ندارند، می‌تواند به عنوان ورثه‌بردار در نظر گرفته شود. در این صورت، وی می‌تواند به عنوان یکی از ورثه‌برداران مشمول تقسیم و دریافت سهمی از دارایی‌های وراثتی باشد. همچنین، در صورت وجود فرزندان بیولوژیکی، فرزند خوانده نیز می‌تواند حقوقی دریافت کند، اما سهم او ممکن است کمتر از سهم فرزندان بیولوژیکی باشد. در این موارد، قانون تعیین می‌کند که چگونه تقسیمات ارثی بین ورثه‌برداران صورت می‌گیرد.

مهم است بدانید که قوانین مرتبط با فرزند خوانده و وراثت در ایران ممکن است در طول زمان تغییر کنند.

موانع ارث

موانع ارث

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موانع خاصی برای تقسیم ارث ذکر نشده است. با این حال، در قوانین مرتبط با تقسیم در قانون مدنی ایران، مواردی که می‌توانند به عنوان موانع در تقسیم مطرح شوند، وجود دارند. برخی از این موانع عبارتند از:

 • وجود وصیتنامه: اگر فرد قبل از فوت وصیتنامه‌ای تهیه کرده باشد که در آن تقسیم ارث را به صورت متفاوتی تعیین کند، تقسیم براساس وصیتنامه انجام خواهد شد.
 • ابطال ارث: در برخی موارد خاص، مانند جرم کشتن فردی که ارث باید به او تعلق می‌گرفته باشد، دادگاه می‌تواند تصمیم به ابطال ارث بگیرد.
 • وجود میراث اجباری: در قانون مدنی ایران، میراث اجباری برای برخی از افراد خاص تعیین شده است، مانند همسر و فرزندان. این به معنای این است که برخی از افراد حق قانونی به دریافت حداقل سهمی از ارث را دارند و نمی‌توانند به صورت کامل از ارث محروم شوند.
 • قوانین و مفاد قرآن و فقه اسلامی: قوانین تقسیم در ایران بر پایه قوانین اسلامی استوار است و باید با مفاد قرآن و فقه اسلامی سازگار باشد. بنابراین، موادی که با مفهوم و اصول اسلامی تضاد دارند، ممکن است به عنوان موانعی برای تقسیم محسوب شوند.
 • وجود بدهی‌ها و تعهدات: اگر فرد فوت کننده بدهی‌ها و تعهداتی داشته باشد، این بدهی‌ها می‌توانند از ارث کاسته شوند و تقسیمات را تحت تأثیر قرار دهند.
 • وجود وراثت خاص: در برخی موارد، وراثت خاص برای فرزندان یا افراد خاص دیگر تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در صورت وجود وراثت خاصی مانند ملکیت زمین کشاورزی، این وراثت ممکن است موجب محدودیت در تقسیم  شود.
 • وجود قوانین خاص برای اقلیت‌ها: در قوانین ایران، برای برخی از اقلیت‌ها قوانین خاصی در مورد تقسیمات  وجود دارد که ممکن است از قوانین عمومی متفاوت باشند.
 • عدم تعیین ورثه‌برداران: در صورتی که فرد فوت کننده به هیچ ورثه‌بردار قانونی دستور ترک دارایی ندهد یا وارثانی وجود نداشته باشند، ممکن است  به مشکل برخورد کند و برای تعیین ورثه‌برداران و تقسیم نیاز به رسیدگی دادگاهی وجود داشته باشد.

برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره موانع ممکن در تقسیمات و بررسی حالات خاص، به مطالعه قوانین مربوطه و مشاوره حقوقی از وکلای متخصص در حوزه ارث توصیه می‌شود.

حجب نقصان

در قانون مدنی ایران و قوانین مرتبط، مفهوم حجب نقصان به عنوان یک اصل عمومی حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. حجب نقصان به معنای عدم افشای نقصان‌های موجود در یک معامله یا قرارداد به طرف دیگر است. در قانون مدنی ایران، این اصل به عنوان یک اصل عدالت و نیز تضمین حقوق طرفان قرارداد مورد تأکید قرار می‌گیرد. بنابراین، هر طرف در یک قرارداد مکلف است نقصان‌های مهم را در مورد معامله یا قرارداد مورد بحث، به طرف دیگر اعلام کند. عدم رعایت اصل حجب نقصان می‌تواند منجر به ابطال قرارداد، تعویض شرایط قرارداد یا مطالبه خسارت شود. اصل حجب نقصان برای حفظ عدالت و حقوق طرفان و تقویت اعتماد متقابل در معاملات و قراردادها بسیار مهم است. در صورتی که در یک معامله یا قرارداد در ایران به نقض اصل حجب نقصان پرداخته شود، طرف‌ها می‌توانند با استناد به قوانین مدنی و قوانین مربوطه، حقوق و تعهدات خود را مورد حمایت قرار دهند.

موارد همانند ارث زن و مرد

موارد مربوط به تقسیم ارث زن و مرد در قانون اساسی ایران در مواد یا بندهای خاصی مورد بررسی و ذکر نشده است. در قانون اساسی ایران، مفاد کلی و اصولی مربوط به حقوق بشر و برابری از جمله اصولی هستند که در قانون اساسی آمده است. بنابراین، بر اساس این اصول، افراد برابری در حقوق و تعاملات مالی و اقتصادی دارند. اما برای موارد جزئی‌تر و مشخص‌تر مانند تقسیمات زن و مرد، قوانین مدنی و قوانین مرتبط دیگر باید مورد مطالعه قرار گیرند. در قانون مدنی ایران، موارد مشخصی درباره تقسیم ارث زن و مرد تعیین شده است. به طور کلی، در قانون مدنی ایران، همسر و فرزندان به عنوان وراثت‌کنندگان اولیه تعیین شده‌اند و حقوق آنها در ارث حفظ می‌شود. در هر صورت، برای اطلاعات دقیق‌تر درباره ارث زن و مرد و حقوق آنها، به مطالعه قوانین مرتبط و مشاوره حقوقی از وکلای متخصص در حوزه حقوق مدنی توصیه می‌شود.

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.