مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
انواع فیلتر استخر و نحوه کارکرد آنها

انواع فیلتر استخر و نحوه کارکرد آنها

فهرست مطالب

دسته بندی : >

یکی از مهم ترین و حساس ترین مباحثی که باید در طراحی تاسیسات استخر در نظرداشت، بحث فیلتراسیون آب استخر می باشد. در اهمیت این موضوع باید گفت که اگر تصفیه آب استخر به صورت صحیح انجام نگیرد، استفاده از استخر غیر ممکن خواهد بود. فیلتر ها به منظور جدا کردن آلودگی هایی همچون میکرو ارگانیسم ها و بعضی باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرند.

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻣ اوﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ از آبی ﻛﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه می ﺷﻮد را می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب کاملاً کثیف در نظر ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﺘﻼط داﺋمی آب ﺗﻤﻴﺰ ورودی و آب ﻛﺜﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮ، ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻌدی آب ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴبی خواهد بود از ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘری آب ﻛﺜﻴﻒ و ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘری آب تمیز. در انتهای یکبار گردش کامل، وقتی که آب فیلتر می شود، درصد تصفیه آب 63% بعد از دوبار گردش در حدود 86% و بعد از سه بار گردش 95% خواهد بود. بعد از سه بار گردش افزایش درصد تصفیه اندک می باشد که این نشان می دهد که با سه بار گردش، آب به نحو مطلوبی تصفیه می شود اما این تحت شرایطی است که کلیه تجهیزات و دستگاه ها به صورت ایده آل عمل نموده و مواد جاذب و نگه دارنده ذرات معلق آب نو باشند. بنابراین در شرایط واقعی جهت دستیابی به نتیجه مطلوب بر اساس راندمان سیستم فیلتراسیون، گردش آب باید به تعداد مورد نیاز ادامه یابد.

فیلتر ماسه ای (شنی)

فیلتر های شنی ارزان ترین و متداول ترین نوع فیلتر ها برای استخر های شنا می باشند. ماده فیلتر از اندازه های مناسبی از ماسه الک شده با خرده کوارتز و خرده سنگ (شن) به ارتفاع حداقل 90 سانتی متر تشکیل می گردد. نتیجه مطلوب زمانی به دست می آید که اندازه ذرات ماسه 4/0 میلی متر با ضریب یکنواختی حداکثر 75/1 باشد، ماسه باید از خاک رس، مواد ارگانیک و مواد قابل انحلال تشکیل شود. در بالای سطح بستر ماسه باید یک فاصله آزاد تقریباً 45 سانتی متر ایجاد نمود تا هنگام پس شویی فیلتر، از هدر رفتن بیش از حد ماده فیلتر جلوگیری شود. جهت جریان آب در آنها هنگام تصفیه از بالا به پایین و هنگام پس شویی از پایین به بالا است.

بدون یک ماده منعقد کننده فیلتر ماسه ای فقط برای جدا کردن مواد جامد درشت از آب در گردش موثر است. اما در صورت اضافه کردن یک ماده منعقد کننده، ماسه فیلتر جهت جدا کردن مواد جامد معلق و باکتری ها بسیار موثر خواهد شد. به طور کلی دستگاه های فیلتر شنی در دو نوع ثقلی و تحت فشار ساخته می شود که در تصفیه خانه های استخر های شنا عمدتاً نوع تحت فشار کاربرد دارد. فیلتر های شنی تحت فشار به دو دسته افقی و قائم تقسیم بندی می شوند.

در خصوص فیلتر های های شنی توجه به موارد زیر الزامی است:

  1. در فیلتر های ماسه ای که مبنای فشار ثقل کار می کنند، نباید نرخ فیلتر کردن آنها بیشتر از 3 گالن- دقیقه بر فوت مربع ( 123 در دقیقه) باشد. فیلتر های ماسه ای با قابلیت فیلتر مضاعف (تحت فشار یا خلاء) می توانند با نرخ فیلتراسیون 15 گالن – دقیقه بر فوت مربع (یا  613 در دقیقه) کار کنند، در فیلتر های شنی چند محفظه ای با عملکرد سریع نیز نرخ فیلتراسیون نباید بیشتر از 3 گالن دقیقه بر فوت مربع ( 123 در دقیقه) باشد. در فیلتر های شنی چند محفظه ای با عملکرد فوق سریع نرخ فیلتر کردن نباید از 5 گالن دقیقه بر فوت مربع (یا  204 در دقیقه) به ازاء سطح مقطع فیلتر بیشتر شود.
  2. شیر های تخلیه فیلتر ها باید به صورت روزانه باز شوند. در صورت نیاز برای خارج کردن هوای جمع شده در فیلتر باید شیر ها را به دفعات بیشتری در طول روز باز نمود.
  3. فیلتر های شنی باید با دبی 12 تا 15 گالن دقیقه بر فوت مربع (490 تا  613 در دقیقه) و یا مطابق آنچه سازنده پیشنهاد نموده است پس شویی شود.
فیلتر تحت فشار عمودی و افقی

فیلتر های خاک سیلیسی (دیاتومیت)

در این فیلتر ها ماده فیلتر عبارت است از پودر فسیل باقیمانده از گیاهان و جانداران دریایی میکروسکوپی. این فیلتر ها متشکل است از استوانه های متعددی که به طور عمودی و از یک صفحه چند بخشی آویزانند. جنس این استوانه ها از مونل (آلیاژی از نیکل، مس، آهن و منگنیز) اکسید آلمینیوم و سایر مواد خنثی است که میان سوراخ های تنگ یک غربال، بافته شده اند و روی آنها پوشش خاک دیاتومیت فیلتر نگه داشته می شود.

فیلتر های خاک سیلیسی (دیاتومیت)

آب در گردش، خاک را روی المنت فیلتر می نشاند. دیاتومیت ها آنقدر کوچک و ریزند که میکرو ارگانیسم ها و باکتری ها با ابعاد 3 تا 5 میکرون را بدون نیاز به افزودن ماده منعقد کننده یا قلیا، از آب جدا می کند. شدت جریان آب در گذر از فیلتر خاک دیاتومیت بین 2 تا 4 گالن- دقیقه بر فوت مربع (یا 82 تا  164 در دقیقه)است. جهت جریان آب در این فیلتر از پایین به بالاست و این موجب می شود که فشار آب، لایه رسوبی تشکیل شده روی غربال های استوانه ای المنت های فیلتر را در جای خود نگه دارد.وقتی که جریان متوقف می شود، بخش عمده لایه رسوبی فیلتر خواهد افتاد، این امر چنانچه استخر کار مداوم یعنی 24 ساعته داشته باشد، مسئله ایجاد نمی کند؛ اما اگر الزام باشد به صورت تناوبی وقفه هایی در گردش آب ایجاد گردد، مسیر میان بر(بای پس) و نصب یک مپم کوچک در سیستم تداوم جریان آب در فیلتر حفظ شده و لذا لایه رسوبی المنت ها در جای خود خواهند ماند. پس شویی این نوع فیلتر ها نیازی به آب اضافی ندارد و تنها باید فشار افزایش داده شود تا اجرام باقی مانده بر روی غربال المنت ها، جدا شوند. این فشار اضافی با تعبیه یک شیر سریع بند در خط پس شویی و استفاده از ضربه قوچ حاصله از باز و بست کردن این شیر تامین خواهد شد. ضمن پس شویی، ماده فیلتر از روی المنت ها شسته می شوند و لذا باید جایگزین گردند. جریان آب پس شو باید در یک چاهک باز تخلیه گردیده و از آنجا تحت نیروی ثقل یا توسط یم پمپ به مجرای باز فاضلاب ریخته شوند.

مزایای استفاده از فیلتر های خاک دیاتومیت برای استخر های شنا مشهور است. این فیلتر ها به لحاظ بیشتر بودن شدت جریان مجاز و این واقعیت که مساحت فیلتر همان مساحت سطح المنت عمودی است، به سطح نشیمن کمتری نیاز دارد. این درحالی است که فیلتر های ماسه ای به سطح نشیمنی معادل سطحی که با شدت جریان کمتر محاسبه می شود، نیازمندند. مضافاً حذف منعقد کننده ها و قلیا ها از سیستم دیاتومیت، نیاز به کنترل شیمیایی و وسایل اضافی را کاهش داده و از مشکلات نگهداری سیستم خواهند کاست.

فیلتر های خاک سیلیسی (دیاتومیت)

فیلتر های کارتریجی

این نوع فیلتر دارای یک محفظه با 3 یا 4 فیلتر استوانه ای شکل است که حاوی الیاف پلی استز بوده و ذرات ریز موجود در آب را به اندازه 5 تا 10 میکرون از آب جدا می کنند.

الف) دبی آب عبوری از فیلتر های کارتریجی نباید بیشتر از دبی ارائه شده در طراحی اولیه یا بیشتر از 375/0 گالن- دقیقه بر فوت مربع ( 3/15 در دقیقه) شود.

ب) تمیز کردن فیلتر های کارتریجی باید مطابق با دستورلعمل های ارایه شده توسط سازنده باشد. همواره باید یک دست کامل از کارتریج این فیلتر ها در محل وجود داشته باشد تا در صورت نیاز فوراً تعویض گردد.

فیلتر ذغالی

یکی از روشهای مناسب برای حذف بو و طعم ،آب جذب عوامل مولد بو و طعم میباشد. ذغال فعال با خاصیت جذب سطحی بالای خود قادر است طعم و بوی ناخوشایند آب را حذف کند. نوع ذغال فعال، دما و pH آب از جمله عوامل موثر بر کارایی و بازدهی ذغال فعال میباشد قیلتر ذغالی متشکل از لایه های ذغال فعال دانه ای میباشد. این فیلتر قادر است ترکیبات قتلی و کار آزاد آب را – که عامل ایجاد بو و طعم نامطبوع میباشند جذب کند توصیه میشود فیلتر ذغالی هر شش ماه یک بار شستشو و احیاء گردد. برای این منظور کافی است پس از شستشوی معکوس فیلتر دانه های ذغال به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه با بخار آب کم قشار شستشو داده شود. در صورتی که فیلتر ذغالی مدت زیادی بدون استفاده رها شده باشد، باید با آب کاردار شسته شود تا باکتری ها و دیگر عوامل بیولوژیکی از سطح دانه های ذغال فعال زدوده شوند.

سایر روشهای فیلتراسیون

استفاده از روشهای دیگر فیلتراسیون در صورتی مجاز خواهد بود که عملکرد آن توسط مرجع صادر کننده مجوز مورد تایید قرار گیرد.

دستگاه خلاء ساز

کلیه استخرهای شنا باید دارای یک سیستم تامین خلاء برای استفاده جاروی مکشی که در دیواره استخر کار گذاشته میشود .باشد با استفاده از این سیستم امکان جاروب نمودن کلیه اجسام معلق و غیر معلق نسبتاً درشت از داخل کاسه استخر وجود خواهد داشت خروجیهای سیستم تامین خلاء نباید بیش از ۲۰ سانتی متر پایین تر از سطح آب استخر قرار گرفته باشد. مواد

منعقد کننده (آلوم)

آلوم یا سولفات آلومینیوم ماده منعقد کننده ای است که قبل از فیلتر نمودن آب به داخل آب استخر تزریق میشود تا مواد معلق آب را متعقد نموده و آنها را به اجزای بزرگتری که به راحتی توسط فیلتر جذب می گردد. تبدیل نماید. وقتی ماده منعقد کننده به آب اضافه شود در اثر وجود مواد قلیایی آب، یک ماده غیر قابل انحلال ژله مانند موسوم به قلاک تشکیل میشود. قلاک، مواد خوب تقسیم شونده شامل مواد ارگانیک ترکیبات رنگی و باکتریها را به خود جذب کرده و به دام می اندازد. بستر ماسه ای فیلتر این قلاک را از آب جدا میکند و نتیجتاً آب زلال و تمیز از فیلتر خارج میشود. باید به این نکته توجه شود که مدت زمان معینی برای انجام واکنش شیمیایی باید وقت قائل شد. در غیر این صورت ممکن است قلاک در داخل استخر تشکیل گردیده و آب را کدر نماید. علت کدر شدن علت به ورود آلوم به داخل آب استخر این است که آب در حالت معمولی مقداری یونیزه | است و یون منفی أن مطابق واکنش ذیل با آلومینیوم تشکیل یک رسوب کلوییدی یا همان قلاک را میدهد که این ماده ته نشین نمی شود و به صورت معلق در آب استخر باقی میماند و لذا از بالا و بیرون استخر کدر دیده می شود

و به همین خاطر است که باید دبی پمپ تزریق سولفات به گونه ای تنظیم شده باشد که آلوم داخل لوله قبل از رسیدن به فیلتر واکنش کامل انجام دهد و مقدار اضافی آلوم جهت عبور به فیلتر و بعد از آن به داخل آب استخر باقی نماند.

بنابراین آلوم باید بگونه ای به مخزن مکش وارد شود که فرصت لازم برای تشکیل قلات موجود باشد. آلوم pH آب استخر را پایین می آورد چرا که ترکیبی اسیدی بوده و با ترکیب قلیایی داخل آب استخر واکنش شیمیایی صورت میدهد. لذا پس از تزریق آلوم باید کنترل دقیقی در خصوص pH صورت گیرد تا از محدوده مجاز خارج نگردد.

با استفاده از کلسیت به عنوان ماده فیلتر به جای ماسه میتوان اسیدیته ای را که استفاده از آلوم ایجاد میکند خنثی نمود. کلسیت همچنان که خاصیت اسیدیته آلوم را خنثی میکند به تدریج تحلیل می رود و از این رو باید مرتباً دانه های تازه کلسیت به فیلتر اضافه نمود. رقیق سازی یا تزریق آب تازه

به طور کلی تصفیه کردن نمی تواند همه آلاینده های آب استخر را حذف نماید، از طرقی همواره بخشی از آب استخر به دلیل تبخیر و نیز خروج از طریق مجرای فاضلاب حاشیه ،استخر، از چرخه سیستم گردش آب خارج میشود به همین دلیل الزامی است به ازاء هر شناگر حداقل ۳۰ لیتر آب تازه در روز به سیستم گردش آب استخر افزوده شود.

منبع: استخر های شنا – الزامات عمومی

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.